Cổng vào khu lăng mộ đá loại cổng tứ trụ (cổng tam quan) vì loại cổng này mang lại sự bề thế của khu lăng mộ